Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Vážení klienti,

rádi bychom vás touto cestou informovali o způsobu nakládání s osobními informacemi, které v rámci naší činnosti zpracováváme. Prohlašujeme, že dodržujeme nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 dále označované jako „GDPR„.

Kdo s osobními údaji pracuje?

Správcem se podle čl. 4 odst. 7) GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Website Studio (OSVČ Dominik Burger) sídlící na adrese Nová 192, 273 51 Velké Přítočno, Česká republika.

Dále označovaný jako „Správce„.

Jaké údaje zpracováváme?

Správce zpracovává osobní údaje na základě právních titulů uvedených níže:

 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Emailová adresa
 • Telefonní číslo
 • IČO
 • Informace o projektu
 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Emailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Emailová adresa
 • Telefonní číslo

Jaké osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme na základě poptávky ze strany klienta a navázáním spolupráce. Cíleně osobní údaje nevyhledáváme. Pro splnění podmínek GDPR je získávání osobních údajů prováděno na základě některého z níže uvedených právních titulů:

 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění podmínek smlouvy, které Správce uzavřel s klientem. Týká se to všech zaměstnanců společnosti Website Studio (OSVČ Dominik Burger) a veškerých subdodavatelů
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce. To se týká zejména zaměstnanců společnosti Website Studio (OSVČ Dominik Burger) a právních povinností, které vůči nim má společnost Website Studio (OSVČ Dominik Burger). Mezi tyto účely patří, nikoliv však výhradně, mzdová agenda a interní komunikační činnost
 • zpracování je vždy prováděno pouze v nutných případech legitimním způsobem, který je stanovený právním základem státu
 • zpracování je založeno na výslovném souhlasu klienta či subjektu. Přímý souhlas je vyžadován pouze v případech, které se netýkají výše zmíněných právních titulů.

Příjemce osobních údajů

Příjemcem osobních údajů jsou zaměstnanci Správce a jeho subdodavatelé. Tyto subjekty mají přístup k zabezpečenému serveru s údaji klientů. Subdodavatelé jsou smluvně vázáni mlčenlivostí. Server je chráněný šifrováním a přístupová adresa je skrytá. Znají ji pouze Správce a subdodavatelé. Samotný přístup je chráněný heslem. Veškerá data jsou pravidelně zálohována.

Veškeré fyzické materiály či jiná paměťová zařízení s osobními údaji jsou držené v uzamčené místnosti.

Žádné osobní údaje nejsou předávány třetím stranám či jiným organizacím.

Práva subjektů osobních údajů

Subjekty mají v souladu s kapitolou III. GDPR tato práva:

 • v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu kdykoliv takový souhlas odvolat,
 • na poskytnutí informací o zpracování Vašich osobních údajů podle článku 13 a článku 14 GDPR,
 • na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, opravu a doplnění těchto údajů,
 • na výmaz těchto údajů podle článku 17 GDPR nebo omezení zpracování,
 • na přenos vašich osobních údajů k jinému správci,
 • na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů včetně profilování a rozhodování na základě automatizovaného zpracování,
 • obrátit se na dozorový úřad v případě rozporu s výše uvedeným nebo se zásadami zpracování osobních údajů.

V případě zájmu uplatnění některého z výše uvedených práv prosím kontaktujte Správce písemně na adrese Nová 192, 273 51 Velké Přítočno, Česká republika nebo na emailové adrese info@websitestudio.cz.