Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Předmět obchodních podmínek

Tímto dokumentem se stanovují obchodní podmínky společnosti Website Studio (Dominik Burger), IČO [IČO], se sídlem Nová 192, 273 51 Velké Přítočno, Česká republika (dále jen „Poskytovatel“), pro poskytování služeb v oblasti tvorby webových stránek, e-shopů, blogů, správy webových stránek, založení a správy sociálních sítí.

2. Objednávka a uzavření smlouvy

2.1. Objednávka služeb se provádí elektronickou formou prostřednictvím e-mailu nebo jiných online komunikačních kanálů.

2.2. Po obdržení objednávky Poskytovatel zašle zákazníkovi potvrzení objednávky a návrh smlouvy, včetně cenové nabídky a odhadované doby realizace.

2.3. Smlouva mezi Poskytovatelem a zákazníkem je uzavřena až po přijetí návrhu smlouvy zákazníkem a zaplacení zálohy ve výši 50 % z celkové ceny služeb.

3. Cena a platba

3.1. Cena za služby je dohodnuta individuálně na základě náročnosti a rozsahu projektu.

3.2. Zákazník je povinen zaplatit zálohu ve výši 50 % z celkové ceny služeb před zahájením realizace.

3.3. Zbylých 50 % z celkové ceny je splatné po dokončení služeb a předáním výsledků zákazníkovi.

3.4. Platba se provádí bankovním převodem na účet Poskytovatele.

4. Dodací podmínky

4.1. Webové stránky budou zhotoveny do 14 dnů od zahájení realizace, pokud se nejedná o specifický projekt.

4.2. E-shop bude zhotoven do 1-2 měsíců od zahájení realizace, v závislosti na náročnosti projektu.

4.3. Po dokončení projektu a úplném zaplacení faktury budou zákazníkovi předány veškeré přihlašovací údaje a návod ke správě.

5. Vrácení zboží a reklamace

5.1. Vzhledem k tomu, že se jedná o služby tvorby na míru, není možné službu vrátit v běžném smyslu slova. Požadavky na úpravy a změny v rámci realizovaného projektu je možné řešit individuálně na základě dohody s Poskytovatelem.

5.2. Reklamace týkající se kvality poskytnutých služeb je možné uplatnit do 14 dnů od předání výsledků projektu zákazníkovi.

5.3. V případě oprávněné reklamace se Poskytovatel zavazuje k odstranění závad dohodnutým způsobem a v nejkratším možném termínu.

6. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je řešena samostatnou stránkou s politikou ochrany osobních údajů, která je dostupná na webu Poskytovatele, zde.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 31. 10. 2023 a platí do odvolání nebo změny Poskytovatelem.

7.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit nebo doplnit.

7.3. Jakékoliv změny obchodních podmínek budou zveřejněny na webu Poskytovatele a vstoupí v platnost dnem jejich zveřejnění.

7.4. Na vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Website Studio
Dominik Burger
Nová 192,
273 51 Velké Přítočno, Česká republika
IČO
31. 10. 2023